Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou menšin, zejména etnických, a relevantními koncepty vztahujícími se k tématu.

Studenti rozumí pojmům sociální vyloučení, sociálně vyloučená lokalita, jsou schopni vysvětlit, proč problematika sociálně vyloučených lokalit nemůže být chápána a řešena jako „romská problematika“. Studenti znají terénní sociální práci s jejími výhodami i limity, znají navazující služby a dokáží navrhnout optimální síť služeb podle potřeb konkrétní lokality. Student umí definovat komunitní práci, její východiska a metody a rozumí dopadům komunitní práce. Reflektuje význam interkulturních souvislostí mezinárodní sociální práce a zná základní kompetenční modely v oblasti interkulturních kompetencí.

Základní pojmy – sociální vyloučení, sociálně vyloučená lokalita, „etnicita“ nebo „romství“ sociálně vyloučených osob, kultura chudoby. •Historie Romů na území ČR (se zaměřením na 20. st. a dění po roce 1989), hodnoty a zvyky. •Sociálně vyloučené lokality (jaké problémy se s nimi pojí, jak se konstituují, kde vznikají a jejich rozdílnost dle velikosti obce a dalších faktorů, jaké problémy mají běžně obyvatelé sociálně vyloučených lokalit). •Terénní sociální práce jako základní metoda individuální sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách, její výhody, nevýhody a limity, nejčastěji řešené problémy, morální dilemata spojená s výkonem terénní sociální práce. •Vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit (podpora rodin x systémové změny ve školství). •Zaměstnávání osob ze sociálně vyloučených lokalit a dluhová problematika, sociální podnikání – limity a výzvy. •Bezpečnost a prvky „comunitypolicing“. •Komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách. •Legislativní ukotvení, strategické dokumenty (na národní, krajské a obecní úrovni), nadresortní přístup (Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách), tvorba Lokálních partnerství. •Financování služeb. •Komunitní práce, modely a role komunitní práce. •Historie komunitní práce. •Komunitní práce v mezinárodním kontextu jako strategie MMSP. •Interkulturní učení.